LIST 3: SHORTLISTED CANDIDATES Baljeet Singh (DOB – 11/12/1997) Bhavna (DOB – 13/09/1994) Kajal Ghumade (DOB – 7/08/1999) Kavita Shantaram Damre (DOB – 20/05/2000) Radhika Sharma (DOB – 15/06/2000) Reshma Begum (DOB – 4/07/1987)