LIST 3: SHORTLISTED CANDIDATES

  1. Baljeet Singh (DOB – 11/12/1997)
  2. Bhavna (DOB – 13/09/1994)
  3. Kajal Ghumade (DOB – 7/08/1999)
  4. Kavita Shantaram Damre (DOB – 20/05/2000)
  5. Radhika Sharma (DOB – 15/06/2000)
  6. Reshma Begum (DOB – 4/07/1987)